1. JÕGEVA SPORDIHOONE ÜLDINE KODUKORD
  • 1.1. Jõgeva Spordihoone (edaspidi nimetatud Spordihoone) spordisaalide ja selle
   riietusruumide (edaspidi nimetatud koos Spordisaal või ka eraldi vastavalt kontekstile
   Spordisaal või Riietusruum) kasutamine toimub sihtotstarbeliselt lepingu ja Spordisaali
   kasutusgraafiku alusel. Omavoliliselt Spordisaalis ja Riietusruumides viibimine ning
   nende kasutamine kõrvalistel isikutel ei ole lubatud.
  • 1.2. Spordisaali kasutaja (sportlane, õpilane, treener. Edaspidi nimetatud koos Klient)
   saabub spordihoonesse õigeaegselt (umbes 15 minutit enne treeningu või tunni algust),
   mitte liiga vara ja lahkub spordihoonest õigeaegselt (umbes 15 minutit peale treeningu
   või tunni lõppu), mitte liiga hilja.
  • 1.3. Spordihoones liikumine ja sissepääs Spordisaali ja Riietusruumi toimub
   administraatori loal või ainult koos õpetaja/treeneriga.
  • 1.4. Klient jälgib spordihoones olevaid viitasid ja märke, et leida temale määratud
   Riietusruum ja Spordisaal. Klient kasutab vaid temale ettenähtud Riietusruumi ja
   Spordisaali.
  • 1.5. Spordisaalis ja Riietusruumis on välisjalanõudes viibimine ning nende viimine
   Spordisaali ja Riietusruumi keelatud. Välisjalanõud asetatakse Spordisaalis ja
   Riietusruumis viibimise ajal selleks ette nähtud jalatsiriiulile spordihoone fuajees.
  • 1.6. Spordisaalis või Riietusruumis viibimine toimub ainult sobivates rõivastes ja puhastes,
   vaid sisetingimustes kasutamiseks mõeldud ja kasutusel olnud spordijalatsites.
   Kasutada on lubatud vaid mitte määriva (non-marking) tallaga spordijalatseid, millega
   ei ole välistingimustes liigutud. Jalatsite sobivuse, ehk õpilase või sportlase lubamise
   Spordisaali või Riietusruumi lubab spordihoone administraator/ majahaldur pärast
   Kliendi jalatsite kontrolli. Klient on kohustatud näitama spordihoone
   administraatorile/majahaldurile jalatsite taldu vastavalt spordihoone
   administraatori/majahalduri nõudmisele.
  • 1.7. Spordisaali inventari kasutamine toimub ainult eelneval kokkuleppel spordihoone
   administraatori/ majahalduriga. Kasutades Spordisaali inventari suhtu sellesse
   heaperemehelikult ning aseta pärast kasutamist oma kohale tagasi.
  • 1.8. Rikutud ruumidest ja vahenditest tuleb koheselt teavitada administraatorit/
   majahaldurit ja vajadusel kanda materiaalset vastutust.
  • 1.9. Spordisaalis, Riietusruumis ning olmeruumides tuleb hoida puhtust ja korda. Klient on
   kohustatud Spordisaali ja Riietusruumi kasutuse lõppedes treeningpaiga puhastama
   tekitatud prahist.
  • 1.10. Toiduga / s.h. närimiskumm / ja kleepuvate jookidega on sisenemine Spordisaali
   keelatud.
  • 1.11. Spordisaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja
   vigastusohtlikke esemeid.
  • 1.12. Klient on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi
   Spordisaali kasutajaid.
  • 1.13. Klient on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste Spordisaalis
   ja Riietusruumis viibijate suhtes.
  • 1.14. Spordihoonesse on keelatud siseneda tõuke- ja jalgratastega, rulluiskudega jms
   vahenditega, samuti koerte jm koduloomadega.
  • 1.15. Spordihoone ei vastuta Kliendi tervisliku seisundi ja isiklike asjade eest.
  • 1.16. Spordihoones on keelatud suitsetamine ja narkootiliste ainete tarvitamine ning
   viibimine alkoholijoobes.
  • 1.17. Sauna kasutamine ei ole üldjuhul lubatud, va eelneval kokkuleppel administraatoriga.
  • 1.18. Spordisaalis ja spordihoone koridorides on videovalve.
  • 1.19. Spordihoone rõdule on keelatud minna ilma admistraatori loata.
 2. TREENINGUD
  • 2.1. Treener saabub spordihoonesse esimesena, vähemalt 15 minutit enne treeningu algust
   ja lahkub viimasena peale treeningu lõppu. Treenerid koordineerivad sportlaste
   liikumist ja tegevust spordihoones. Spordisaalis ei ole sportlase järelvalveta viibimine
   lubatud.
  • 2.2. Spordisaali inventari kasutamise ning korrashoiu ja sportlaste turvalisuse eest vastutab
   treener.
   • 2.2.1. Treener teavitab sportlasi kehtivatest sisekorraeeskirjadest ja järgib nende täitmist.
   • 2.2.2. Treener hoiab puhtust ja korda Spordisaalis ja Riietusruumis.
   • 2.2.3. Treener täidab ühekordseid ülesandeid, mis on seotud spordihoone (sh Spordisaali ja
    Riietusruumide) parema kasutamisega.
   • 2.2.4. Traumade ja vigastuste puhul annab õpetaja/ treener esmaabi, teavitab vajadusel
    spordihoone administraatorit ja kutsub kiirabi.
   • 2.2.5. Treener vastutab selle eest, et treeninggrupi liikmed ei läheks enne kasutusgraafikus
    ettenähtud treeningaega Spordisaali ning vabastaksid selle õigeaegselt.
  • 2.3. Treeningule tulles tuleb sportlasel öelda administraatorile millises treeningrühmas või
   tunnis ta osaleb.
  • 2.4. Klient järgib spordihoones olevaid viitasid ja märke, et leida temale määratud
   Riietusruum ja Spordisaal. Klient kasutab vaid temale ettenähtud Riietusruumi ja
   Spordisaali.
  • 2.5. Treeningu läbiviimiseks vajaliku inventari paigaldab treener.
 3. KOOLITUNNID
  • 3.1. Õpetaja saabub vähemalt 15 minutit enne tunni algust ja lahkub viimasena peale tunni
   lõppu. Õpetajad koordineerivad õpilaste liikumist spordihoone ja koolimaja vahel,
   samuti nende liikumist ja tegevust spordihoones. Spordisaalis ei ole õpilastel/ lastel
   järelvalveta viibimine lubatud.
  • 3.2. Spordisaali inventari kasutamise ning korrashoiu ja õpilaste turvalisuse eest vastutab
   õpetaja.
  • 3.3. Õpetaja teavitab õpilasi kehtivatest sisekorraeeskirjadest ja järgib nende täitmist.
   • 3.3.1. Õpetaja hoiab puhtust ja korda Spordisaalis.
   • 3.3.2. Õpetaja täidab ühekordseid ülesandeid, mis on seotud Spordisaali ja Riietusruumi
    parema kasutamisega.
   • 3.3.3. Traumade ja vigastuste puhul annab õpetaja esmaabi, teavitab vajadusel spordihoone administraatorit ja kutsub kiirabi.
   • 3.3.4. Õpetaja vastutab selle eest, et treeninggrupiliikmed ei läheks enne kasutusgraafikus
    ettenähtud treeningaega Riietusruumi või Spordisaali ning vabastaksid olmeruumid,
    Riietusruumi ja Spordisaali õigeaegselt.
  • 3.4. Koolitundi tulles kogunevad õpilased Spordisaalis.
  • 3.5. Õpilane kasutab vaid temale ettenähtud Spordisaali.
  • 3.6. Õpilased võivad Spordisaalis viibida vaid õpetaja loal.
  • 3.7. Tunni lõppedes lahkuvad õpilased spordihoonest koolimajja.
  • 3.8. Tunni läbiviimiseks vajaliku inventari paigaldab Õpetaja eelnevalt teavitades
   majahaldurit või administraatorit.